وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی

چادر کوهنوردی باید ﺳﺒﮏ، ﮐﻢ‌ﺣﺠﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد، ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ (در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻒ) و دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا باشد.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ

1- از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و روﺷﻨﺎﺋﯽ در ﭼﺎدر ﮐﻪ دارای ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎدر ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ در ﭼﺎدر می ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﺧﺎرج و دور از ﭼﺎدر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﯽ از ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺎﻃﺮی‌دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3- ﺑﺮای ﮔﺮم ﺷﺪن در ﭼﺎدر از ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

4- ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی و ﮔﺰﻧﺪه و ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎد و ﺑﺎران، درب ﭼﺎدر ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

5- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﺎدر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

6- ﺑﻪ ﻧﺤﻮه جمع شدن ﯾﮏ ﭼﺎدر توجه کنید. برخی چادرها فنری هستند و باز و بسته کردن آن‌ها آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و باز و جمع کردن آن‌ها کمی وقت می‌برد. پس هنگام ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺣﻮﺻﻠﻪ خود را در نظر بگیرید و ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ چادر توجه نکنید.

7- برخی از ﭼﺎدرﻫﺎ دوﻻﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ به ﻏﯿﺮ از خود ﭼﺎدر، ﻻﯾﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪداً روی آن از ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه می‌ﺷﻮد. این نوع ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ویژه برای مناطقی با آب و ﻫﻮای ﺑﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳـﺖ.

8- ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﺎدر ﺧﻮد را ابتدا در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ باز کرده و تمامی ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ رویی و ﮐﻒ آن‌را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

9- اﮔﺮ ﭼﺎدر را ﺑﻪ تازگی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده‌اید حتما پیش از اﺳﺘﻔﺎده یک‌بار آن را ﮐﺎﻣﻼْ باز کنید ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﻞ نصب، در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻋﻢ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺎدر را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ برپا ﮐﻨﯿﺪ.

10- شب، هنگام ﺧﻮاب ﺣﺘﻤﺎ یکی از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﭼﺎدر را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ زﯾﭗ روﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﭼﺎدر ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﻪﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

کار گروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *