نکات مهمی که به حفظ جان کوه‌نوردان کمک می‌کند:

 رفتن به کوه اگرچه بسیار مطلوب و جذاب است اما در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند حوادث ناراحت کننده‌ای را رقم بزند …

نکات مهمی که به حفظ جان کوه‌نوردان کمک می‌کند: بیشتر بخوانید